اهریمن سوار برموج انقلاب - قسمت پنجم - دزد بزرگ قرن - کلیپ اول
 
خمینی دجال :
  - زندگی من یک زندگی  درخشانی نبوده است که من حالا برای شما تعریف کنم.
 - ترقی هم به این نیست که زنها خیال کردند .
 
اهریمن سوار برموج انقلاب - قسمت پنجم - دزد بزرگ قرن  - کلیپ دوم
     
اهریمن سوار برموج انقلاب - قسمت پنجم - دزد بزرگ قرن  - کلیپ سوم
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید