اهریمن سوار برموج انقلاب - قسمت سوم - زمینه های سرقت انقلاب - کلیپ اول

خمینی دجال :
  - زندگی من یک زندگی  درخشانی نبوده است که من حالا برای شما تعریف کنم.
 - ترقی هم به این نیست که زنها خیال کردند .
ظهور مجاهدین و موج حمایت مردمی از آنها باعث شد که خمینی دچار انزوا گشته و به حاشیه رانده شود .
در مقابل مجاهدین در جایگاه رهبری جنبش قرار گرفتند .درسال ۱۳۵۱وقتی رژیم شاه تصمیم به اعدام بنیانگذاران مجاهدین گرفت ،فعالیتها و افشاگریهائی که از جانب روحانیون و طلاب در حوزه های  مختلف برای مخالفت  با این جنایت بزرگ صورت می گرفت ،کم نبود.... 
اهریمن سوار برموج انقلاب - قسمت سوم - زمینه های سرقت انقلاب - کلیپ دوم
 
اهریمن سوار برموج انقلاب - قسمت سوم - زمینه های سرقت انقلاب - کلیپ سوم
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید