شیراز-بلوار قهرمانان: خون حنیف می‌جوشد مجاهد می‌خروشد
 
زنجان- بلوار آذربایجان: گرامی باد ۴ خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران مجاهدین
  
مشهد- بلوار رفیعی: محمد حنیف‌نژاد بذر افشان نخستین صدق و فدا
  
شیراز- بلوار عدالت: محمد حنیف‌نژاد شعله‌های مقاومت را به هر قیمت فروزان کرد
  
مشهد- خیابان نرگس: محمد حنیف‌نژاد بذر افشان نخستین صدق و فدا
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید